Przystań cysterska - Twój aktywny wypoczynek

Regulamin

REGULAMIN

1. Kajaki wraz z wyposażeniem

 (wiosła, siedziska, kamizelki asekuracyjne) będące przedmiotem

 wypożyczenia są własnością Wypożyczalni Sprzętu Wodnego

 (zwaną dalej Wypożyczającym).

2. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby,

 które ukończyły 18 lat i przedłożą Wypożyczającemu do wglądu

 dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem

 i akceptują warunki niniejszego regulaminu stwierdzając to 

własnoręcznym podpisem na Rewersie.

 (Osoby te zwane są dalej Klientem).

3. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby

 dorosłej.

4. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie

 napojów alkoholowych lub środków odurzających

 sprzętu wodnego nie wypożycza się.

5. Klient płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się 

we

 własnym zakresie.

Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką osób dorosłych.

6. Klient dysponujący sprzętem pływającym może zabrać na kajak

 tylko jedną osobę nieumiejącą pływać pod warunkiem,

 że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną

 kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.

7. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry

 według obowiązującego cennika.

 Na rewersie wpisywana jest data i miejsce zwrotu sprzętu.

8. W niektórych przypadkach wypożyczający może według własnego

 uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia 

wypożyczonego sprzętu.

9. Kopia rewersu podpisana przez Klienta pozostaje u

 Wypożyczającego i jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta

 umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

10. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane 

nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

11. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i 

kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu

 i podpisanie rewersu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt

 pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

12. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w

 momencie wypożyczenia.

13. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat 

eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i

 wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

 Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

14. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej przez Klienta odbywa się

 na odpowiedzialność Klienta.

15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki

 eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej

 eksploatacji.

16. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu 

właściciel nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.

17. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu.

 W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności

 uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie

 Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczającego.

 W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient,

 który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczającego do zatrzymania

 kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie

 wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczającemu wartość

 sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.

18. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie

 powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym

 wypożyczającego.

 Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczającego. 

W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie

 poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni,

 to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych 

organów ścigania.

19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie 

sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu.

 Wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość

 braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu 

uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczającego

 do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub

braku.

 Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu

 uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować 

ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu 

sprzętu.

20. Użytkownikom sprzętu zabrania się:

 • kąpieli podczas pływania
 • wędkowania z kajaków(nie dotyczy łodzi)
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
 • picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem
 • wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju

21. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do: 

 • przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania

żeglugi turystycznej i sportowej,

 • zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
 • opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
 • zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany,
 • kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób.

PRZYSTAŃ NIE ODPOWIADA ZA POZOSTAWIONE RZECZY I MIENIE RUCHOME!!!!!


Darmowy licznik odwiedzin


 

 

Nowości